صفحه جالبستان را در فیسبوک لایک کنید

نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

داستان 

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. 

روزی آفتابی و سرد در ماه آوریل بود. و ساعتها سیزده بار زنگ میزدند (1 بعد از  ظهر). وینستون اسمیت که در تلاش برای فرار کردن از سرمایۀ زننده، (سوزان) چانه اش را به سینه اش چسبانده بود، به سرعت از لای درهای شیشه ای عمارت بزرگ پیروزی (اسم عمارت) به درون خزید. هرچند آنقدر سرعتش زیاد نبود که مانع شود که گرد و خاک شن آلود که در هوا شناور بودند (میچرخیدند) را با خود به داخل نیاورد. 

لغات: 

strike: if a clock strikes one, two, six etc, its bell makes a sound once, twice, six times etc according to what time it is.

زنگ زدن ساعت

nuzzle: to gently rub or press your nose or head against someone to show you like them

پوزه مالیدن، چانه را به جائی مالیدن

vile: extremely unpleasant or bad 

خیلی بد، زننده 

Mansions: used in Britain in the names of some apartment building.

آپارتمان، عمارت، خانۀ بزرگ

gritty: containing very small pieces of stone or sand. 

شن آلود، غبار آگین، دارای ذرات ریز شن

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a colored poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a meter wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features. 

راهرو بوی کلم پخته و (بوی) پادری نخ نمای قدیمی میداد. ته یک طرف راهرو پوستری رنگی که برای نمای داخل خیلی بزرگ بود، به دیوار زده شده بود. به راحتی چهرۀ عظیمی را نشان میداد به پهنای بیش از یک متر، چهرۀ مردی حدودا چهل و پنج ساله با سبیل مشکی پرپشت و نمای تنومند و زیبا. 

لغات:

rag: a small piece of old cloth, for example one used for cleaning things 

تکه پارچۀ کهنه 

mat: a small piece of thick rough material which covers part of a floor 

پادری 

tack: to attach something to a wall, board etc, using a tack 

چیزی به دیوار، بورد و غیره چسباندن

depict: to describe something or someone in writing or speech, or to show them in a painting, picture etc.

ترسیم کردن، نمایش دادن 

rugged: a man who is rugged is good-looking and has strong features which are often not perfect 

تنومند، زمخت، زیبا و چوب خورده 

Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours.

وینستون به سوی پله رفت. سعی در استفاده از آسانسور بی فایده بود. حتی در بهترین لحظه ها (که مثلا قدرت برق خوب بود) هم به ندرت کار میکرد (چه رسد به) الان که جریان برق در ساعتهای روز قطع بود.

 It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting several times on the way.

این (قطع برق) به عنوان بخشی از برنامۀ صرفه جوئی به مناسبت مقدمات هفته نفرت بود آپارتمان وینستون هفت ردیف پله بالاتر بود (در طبقۀ هفتم بود) و وینستون که 39 سال داشت و در بالای قوزک پای راستش زخم واریس داشت، به آرامی جلو رفت و چندین بار در میان راه استراحت کرد. 

لغات: 

flight: a set of stairs between one floor and the next

یک رشته پله، یک دور پله بین دو طبقه. 

varicose: a medical condition in which the veins in your leg become swollen and painful. 

بیماری واریس 

ulcer: a sore area on your skin or inside your body that may bleed or produce poisonous substances. 

زخم، قرحه

 On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran. 

تو هر پاگرد روبروی میلۀ آسانسور پوستر آن چهرۀ بزرگ بر روی دیوار به آدم زل میزد. اون یکی از تصاویری است که آنقدر خوب نقاشی شده است که چشمهای آن هنگام راه رفتنت دنبالت میکنند. زیر آن نوشته شده بود: برادر بزرگ تو را نظاره میکند. 

لغات:

landing:the floor at the top of a set of stairs or between two sets of stairs 

پاگرد پله. 

contrive: to succeed in doing something in spite of difficulties 

تعبیه کردن، طرح ریزی کردن 

BIG BROTHER: a character in the novel 1984 by George Orwell. Big Brother is the leader of the state, and although no one has ever met him there are pictures of him everywhere with the message "Big Brother is watching you". People now use the expression 'Big Brother' to describe any government or organization that has complete power, allows no freedom, and carefully watches what people are doing. 

لفظ "برادر بزرگ" در داستان جورج اورول به معنی آدمی است که در راس امور میباشد و تصویرش همه جا هست ولی کسی او را نمیشناسد. الان در محاورات روزمره به معنی کسی است که در راس امور است و مراقب کردار و گفتار افراد زیر سلطۀ خویش است. 

caption: words printed above or below a picture in a book or newspaper or on a television screen to explain what the picture is showing

نوشتۀ کنار عکس، زیر نویس تصویر و امثال آن 

Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig-iron. 

درون آپارتمان، صدائی دلنشین (به گوش میرسید که) یک لیست از افرادی که  در زمینۀ تولید قطعات آهن فعالیت میکردند را میخواند.    

لغات: 

fruity: a voice or laugh that is fruity sounds deep and pleasant

جالب، موثر، جذاب 

figure: a person

انسان، فرد 

pig-iron: a form of iron that is not pure. 

آهن خام، لخته آهن، آهن ناخالص 

 The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall. 

صدا از یک صفحۀ فلزی مستطیل شکلی که مانند یک آئینۀ تار بود به گوش می رسید که بخشی از دیوار سمت راست را تشکیل میداد.  

لغات: 

oblong: an oblong shape has four straight sides at 90 degrees to each other, two of which are longer than the other two 

مستطیل، مستطیل شکل 

plaque: a piece of flat metal, wood, or stone with writing on it. 

پلاک، صفحه، لوح

dulled: some thing became less sharp, clear, or bright.

 Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely.

 وینستون کلیدی را چرخاند و صدا اندکی کم شد ولی همچنان قابل فهم بود. اون وسیله را (همان دستگاه مستطیل شکل که به آن تله اسکرین میگفتند) میشد کمی تار کرد اما هیچ راهی برای خاموش کردن کامل آن وجود نداشت.

لغات:

Sink: to go down in amount or value

کم شدن

dim: if a light dims, or if you dim it, it becomes less bright

کم نور کردن، تار کردن

He moved over to the window: a smallish, frail figure, the meagerness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the party.

او به سوی پنجره رفت. اندامی ریز نقش و ضعیف داشت. خردی اندامش اش کاملا با (پوشیدن) روپوش آبی رنگی که یونیفورم حزبشان بود تشدید میشد.

لغات:

 smallish: fairly small

کوچک، ریز نقش

frail: someone who is frail is weak and thin because they are old or ill.

لاغر، سست، نحیف

meager:  a meager amount of food, money etc is too small and is much less than you need

کم، لاغر، نزار، ناچیز

merely: used to emphasize how small or unimportant something or someone is.

کاملا، فقط

His hair was very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended.

موهای سرش خیلی بور بود و صورتش به طور طبیعی قرمز رنگ بود. پوستش بر اثر مصرف صابون زبر و تیغ کند و سرمای زمستان که تازه تمام شده بود، زبر شده بود.

لغات:

sanguine: flushed with a healthy rosy color

سرخ رنگ، گلگون

coarse: having a rough surface that feels slightly hard

زبر، زمخت، خشن.

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no color in anything, except the posters that were plastered everywhere.

بیرون، حتی از میان شیشۀ پنجرۀ بسته، دنیا سرد به نظر می آمد. پائین تو خیابان پیچش های کوچک باد، غبار و کاغذپاره ها را به شکل مارپیچ به حرکت در می آورد و هرچند که خورشید می درخشید و آسمان به رنگ آبی تند بود، به نظر می آمد که بر چهرۀ هیچ چیز رنگ نبود مگر بر چهرۀ پوسترهائی که همه جا (با گچ) نصب شده بود.

لغات:

pane: a piece of glass used in a window or door.

شیشۀ پنجره.

eddy: a circular movement of water, wind, dust etc.

گرداب، گردباد.

spiral: a line in the form of a curve that winds around a central point, moving further away from the centre all the time

مارپیچی، حلزونی، مارپیچ

plaster: to put a wet, usually sticky substance all over a surface so that it is thickly covered

با گچ چیزی را به جائی وصل کردن، گچ اندود کردن، گچ کاری کردن

The black mustachioed face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston’s own.

آن چهره با سبیل پرپشت مشکی از چشم انداز هر گوشه به آدم زل می زد. یکی از آنها جلو خانۀ مقابل قرار داشت. زیر آن نوشته شده بود: "ناظر کبیر تو را می نگرد" و چشمان سیاه آن به چشمان وینستون خیره می نگریست.

لغات:

mustachioed: having a moustache, especially a large one.

سبیل های پرپشت داشتن

commanding: a commanding view or position is one from which you can clearly see a long way.

 دارای چشم انداز وسیع.


برچسب : ,
درباره : مطالب آموزشی,
تعداد بازديد : 2142
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 655 نفر مجموع امتياز : 1944:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 مهر 1391 | نظرات (0)تبلیغات متنی شما در اینجا فقط در بدل 100 افغانی فی ماه
امارگیر سایت