صفحه جالبستان را در فیسبوک لایک کنید

نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

داستان 

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. 

روزی آفتابی و سرد در ماه آوریل بود. و ساعتها سیزده بار زنگ میزدند (1 بعد از  ظهر). وینستون اسمیت که در تلاش برای فرار کردن از سرمایۀ زننده، (سوزان) چانه اش را به سینه اش چسبانده بود، به سرعت از لای درهای شیشه ای عمارت بزرگ پیروزی (اسم عمارت) به درون خزید. هرچند آنقدر سرعتش زیاد نبود که مانع شود که گرد و خاک شن آلود که در هوا شناور بودند (میچرخیدند) را با خود به داخل نیاورد. 

لغات: 

strike: if a clock strikes one, two, six etc, its bell makes a sound once, twice, six times etc according to what time it is.

زنگ زدن ساعت

nuzzle: to gently rub or press your nose or head against someone to show you like them

پوزه مالیدن، چانه را به جائی مالیدن

vile: extremely unpleasant or bad 

خیلی بد، زننده 

Mansions: used in Britain in the names of some apartment building.

آپارتمان، عمارت، خانۀ بزرگ

gritty: containing very small pieces of stone or sand. 

شن آلود، غبار آگین، دارای ذرات ریز شن

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a colored poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a meter wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features. 

راهرو بوی کلم پخته و (بوی) پادری نخ نمای قدیمی میداد. ته یک طرف راهرو پوستری رنگی که برای نمای داخل خیلی بزرگ بود، به دیوار زده شده بود. به راحتی چهرۀ عظیمی را نشان میداد به پهنای بیش از یک متر، چهرۀ مردی حدودا چهل و پنج ساله با سبیل مشکی پرپشت و نمای تنومند و زیبا. 

لغات:

rag: a small piece of old cloth, for example one used for cleaning things 

تکه پارچۀ کهنه 

mat: a small piece of thick rough material which covers part of a floor 

پادری 

tack: to attach something to a wall, board etc, using a tack 

چیزی به دیوار، بورد و غیره چسباندن

depict: to describe something or someone in writing or speech, or to show them in a painting, picture etc.

ترسیم کردن، نمایش دادن 

rugged: a man who is rugged is good-looking and has strong features which are often not perfect 

تنومند، زمخت، زیبا و چوب خورده 

Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours.

وینستون به سوی پله رفت. سعی در استفاده از آسانسور بی فایده بود. حتی در بهترین لحظه ها (که مثلا قدرت برق خوب بود) هم به ندرت کار میکرد (چه رسد به) الان که جریان برق در ساعتهای روز قطع بود.

 It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting several times on the way.

این (قطع برق) به عنوان بخشی از برنامۀ صرفه جوئی به مناسبت مقدمات هفته نفرت بود آپارتمان وینستون هفت ردیف پله بالاتر بود (در طبقۀ هفتم بود) و وینستون که 39 سال داشت و در بالای قوزک پای راستش زخم واریس داشت، به آرامی جلو رفت و چندین بار در میان راه استراحت کرد. 

لغات: 

flight: a set of stairs between one floor and the next

یک رشته پله، یک دور پله بین دو طبقه. 

varicose: a medical condition in which the veins in your leg become swollen and painful. 

بیماری واریس 

ulcer: a sore area on your skin or inside your body that may bleed or produce poisonous substances. 

زخم، قرحه

 On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran. 

تو هر پاگرد روبروی میلۀ آسانسور پوستر آن چهرۀ بزرگ بر روی دیوار به آدم زل میزد. اون یکی از تصاویری است که آنقدر خوب نقاشی شده است که چشمهای آن هنگام راه رفتنت دنبالت میکنند. زیر آن نوشته شده بود: برادر بزرگ تو را نظاره میکند. 

لغات:

landing:the floor at the top of a set of stairs or between two sets of stairs 

پاگرد پله. 

contrive: to succeed in doing something in spite of difficulties 

تعبیه کردن، طرح ریزی کردن 

BIG BROTHER: a character in the novel 1984 by George Orwell. Big Brother is the leader of the state, and although no one has ever met him there are pictures of him everywhere with the message "Big Brother is watching you". People now use the expression 'Big Brother' to describe any government or organization that has complete power, allows no freedom, and carefully watches what people are doing. 

لفظ "برادر بزرگ" در داستان جورج اورول به معنی آدمی است که در راس امور میباشد و تصویرش همه جا هست ولی کسی او را نمیشناسد. الان در محاورات روزمره به معنی کسی است که در راس امور است و مراقب کردار و گفتار افراد زیر سلطۀ خویش است. 

caption: words printed above or below a picture in a book or newspaper or on a television screen to explain what the picture is showing

نوشتۀ کنار عکس، زیر نویس تصویر و امثال آن 

Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig-iron. 

درون آپارتمان، صدائی دلنشین (به گوش میرسید که) یک لیست از افرادی که  در زمینۀ تولید قطعات آهن فعالیت میکردند را میخواند.    

لغات: 

fruity: a voice or laugh that is fruity sounds deep and pleasant

جالب، موثر، جذاب 

figure: a person

انسان، فرد 

pig-iron: a form of iron that is not pure. 

آهن خام، لخته آهن، آهن ناخالص 

 The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall. 

صدا از یک صفحۀ فلزی مستطیل شکلی که مانند یک آئینۀ تار بود به گوش می رسید که بخشی از دیوار سمت راست را تشکیل میداد.  

لغات: 

oblong: an oblong shape has four straight sides at 90 degrees to each other, two of which are longer than the other two 

مستطیل، مستطیل شکل 

plaque: a piece of flat metal, wood, or stone with writing on it. 

پلاک، صفحه، لوح

dulled: some thing became less sharp, clear, or bright.

 Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely.

 وینستون کلیدی را چرخاند و صدا اندکی کم شد ولی همچنان قابل فهم بود. اون وسیله را (همان دستگاه مستطیل شکل که به آن تله اسکرین میگفتند) میشد کمی تار کرد اما هیچ راهی برای خاموش کردن کامل آن وجود نداشت.

لغات:

Sink: to go down in amount or value

کم شدن

dim: if a light dims, or if you dim it, it becomes less bright

کم نور کردن، تار کردن

He moved over to the window: a smallish, frail figure, the meagerness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the party.

او به سوی پنجره رفت. اندامی ریز نقش و ضعیف داشت. خردی اندامش اش کاملا با (پوشیدن) روپوش آبی رنگی که یونیفورم حزبشان بود تشدید میشد.

لغات:

 smallish: fairly small

کوچک، ریز نقش

frail: someone who is frail is weak and thin because they are old or ill.

لاغر، سست، نحیف

meager:  a meager amount of food, money etc is too small and is much less than you need

کم، لاغر، نزار، ناچیز

merely: used to emphasize how small or unimportant something or someone is.

کاملا، فقط

His hair was very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended.

موهای سرش خیلی بور بود و صورتش به طور طبیعی قرمز رنگ بود. پوستش بر اثر مصرف صابون زبر و تیغ کند و سرمای زمستان که تازه تمام شده بود، زبر شده بود.

لغات:

sanguine: flushed with a healthy rosy color

سرخ رنگ، گلگون

coarse: having a rough surface that feels slightly hard

زبر، زمخت، خشن.

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no color in anything, except the posters that were plastered everywhere.

بیرون، حتی از میان شیشۀ پنجرۀ بسته، دنیا سرد به نظر می آمد. پائین تو خیابان پیچش های کوچک باد، غبار و کاغذپاره ها را به شکل مارپیچ به حرکت در می آورد و هرچند که خورشید می درخشید و آسمان به رنگ آبی تند بود، به نظر می آمد که بر چهرۀ هیچ چیز رنگ نبود مگر بر چهرۀ پوسترهائی که همه جا (با گچ) نصب شده بود.

لغات:

pane: a piece of glass used in a window or door.

شیشۀ پنجره.

eddy: a circular movement of water, wind, dust etc.

گرداب، گردباد.

spiral: a line in the form of a curve that winds around a central point, moving further away from the centre all the time

مارپیچی، حلزونی، مارپیچ

plaster: to put a wet, usually sticky substance all over a surface so that it is thickly covered

با گچ چیزی را به جائی وصل کردن، گچ اندود کردن، گچ کاری کردن

The black mustachioed face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston’s own.

آن چهره با سبیل پرپشت مشکی از چشم انداز هر گوشه به آدم زل می زد. یکی از آنها جلو خانۀ مقابل قرار داشت. زیر آن نوشته شده بود: "ناظر کبیر تو را می نگرد" و چشمان سیاه آن به چشمان وینستون خیره می نگریست.

لغات:

mustachioed: having a moustache, especially a large one.

سبیل های پرپشت داشتن

commanding: a commanding view or position is one from which you can clearly see a long way.

 دارای چشم انداز وسیع.


برچسب : ,
درباره : مطالب آموزشی,
تعداد بازديد : 2142
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 655 نفر مجموع امتياز : 1944:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

دانلود نرم افزار بهینه سازی، پاک سازی و افزایش سرعت ویندوز

 TuneUp Utilities 2013 13.0.2013.195

  اگر شما هم اهل نصب نرم افزار های مختلف و تست نرم افزار ها در رایانه باشید حتما بعدا متوجه خواهید شد که ویندوز شما دچار کاهش سرعت خواهد و به مرور زمان خطاهایی در ویندوز شما پدید می آید که آزار دهنده است. برای حل این مشکل شما به نرم افزار های بهینه ساز نیاز خواهید داشت که با بررسی اطلاعات موجود در رایانه شما اطلاعات غیر ضروری را تشخیص داده و از هارد دیسک و رجیستری پاک می نماید و همین موضوع باعث افزایش سرعت ویندوز شما خواهد بود و بسیار از خطا های ویندوز را بر طرف خواهد نمود.
نرم افزار مذکور که امروز با معرفی آن در خدمت شما عزیزان هستیم یکی از این نرم افزار ها در زمینه بهینه سازی رایانه می باشد که بسیار خوب طراحی شده و حتی مبتدیان رایانه هم می توانند از آن استفاده کنند؛ بدین صورت که پیکربندی و رابط بصری این نرم فزار به نحوی است که افراد مبتدی می توانند گزینه های نه چندان حساس را فعال کنند تا مشکلی برای سیستم نیز به وجود نیاید چون برخی اوقات از روی نا آگاهی فایل ها و اطلاعاتی در نرم افزار های دیگر از سیستم پاک می شود که سیستم را کاملا از کار می اندازد ولی در این نرم افزار دیگر این مشکل را نخواهید داشت و یکی از ویژگی های اصلی این نرم افزار محسوب می شود.
در نرم افزار TuneUp 2013 تمام ابزار ها در یک تب یا به عبارتی زبانه هستند و دسترسی به قسمت های مختلف آسان گشته است؛ همچنین لازم به ذکر است این نرم افزار با مرتب سازی و پاک سازی اطلاعات غیر ضروری رجیستری سرعت خاموش و روشن شدن ویندوز شما را نیز افزایش می دهد. نکته ای جالب در نرم افزار TuneUp Utilities 2013 این است که شما می توانید از طریق آن و کار با رجیستری صفحه ی لاگین خود را تغییر داده و سبک بصری آن را به نحوی که دوست دارید تغییر دهید که از جذابیت های این نرم افزار است. شما عزیزان هم اینک می توانید آخرین نسخه این نرم افزار را از وب سایت دانلود رایگان نرم افزار دریافت و سیستم خود را بهینه سازی کرده و از آن لذت ببرید. 

ابلیت ها و ویژگی های اصلی نرم افزار بهینه سازی ویندوز

 • چیدمان جالب در رابط کاربری برای استفاده آسان
 • دسترسی سریع و آسان به مهم ترین عملکرد های بهینه سازی ویندوز
 • ارزیابی کلی سیستم و یافتن مشکلات به محض نصب نرم افزار
 • هوشمند و رابط کاربری ساده و جذاب حتی برای مبتدیان
 • بهینه سازی رایانه فقط با چند کلیک ساده
 • پاک سازی و بهینه سازی اطلاعات رجیستری
 • حذف فایل ها و پوشه های موقت از هارد دیسک
 • افزایش عملکرد سیستم از طریق یکپارچه کردن آن
 • افزایش سرعت بالا آمدن ویندوز 

برای دانلود بالای لینک زیر کلیک کنید: 

TuneUp-Utilities-2013-13.0.2013.195 

 

 

 

 

 

منبع: دانلود رایگان


برچسب : ,
درباره : فلم های هالیوود,
تعداد بازديد : 1126
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 554 نفر مجموع امتياز : 1640:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : يکشنبه 9 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

 دانلود فلم Prometheus 2012

  

 

ژانر : ماجراجویانه ، علمی ، تخیلی ، هیجان انگیز

کیفیت : BluRay 720p ، BluRay 1080p

امتیاز : ۷٫۴ از ۱۰

فرمت : MKV

حجم : ۱٫۶ گیگابایت ، ۸۰۰ مگابایت

محصول : آمریکا

زبان : انگلیسی

بازیگران : Noomi Rapace, Logan Marshall-Green and Michael Fassbender

 

خلاصه داستان : تیمی از دانشمندان برای تحقیق در مورد گونه های مختلف حیات با سفینه ای بنام «پرومتو» در کائنات سفر می کنند. طولی نمی کشد که این تیم در دنیایی بیگانه گرفتار می شوند، و در هنگام تلاش برای فرار از آن، در میابند که نه تنها جان آن ها، بلکه کل بشر در خطر است…

 

  

برای دانلود بالای لینک زیر کلیک کنید:

Prometheus-2012-1080p.mkv 

 

 

 

 

 

منبع: آریاموفیز


برچسب : ,
درباره : فلم های هالیوود,
تعداد بازديد : 1814
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 565 نفر مجموع امتياز : 1676:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : يکشنبه 9 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

سنگین ترین ورزشکار زن

  

 

سنگین ترین زن ورزشکار جهان شاران الکساندر ( Sharran Alexander ) از انگلستان می باشد.
وی با وزن ۲۰۳٫۲ کیلوگرم و قد ۱۸۲ سانتی متری تنها زن ورزشکار می باشد که توسط فدراسیون سومو برتانیا به رسمیت شناخته شده است و تا به حال ۴ مدال طلا در رقابت های بین المللی کسب کرده است. 

 

 

 

 

 

منبع: گینس


برچسب : ,
درباره : نرم افزار امنیتی,
تعداد بازديد : 774
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 551 نفر مجموع امتياز : 1636:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

 دانلود GridinSoft Trojan Killer 2.1.3.1 

امروز با معرفی GridinSoft Trojan Killer 2.1.3.1 که می توان گفت یک نرم افزار امنیتی بی نظیر برای رایانه می باشد در خدمت شما عزیزان هستیم. این نرم افزار همانطور که از نامش پیداست برای از بین بردن تروجان ها طراحی و ارایه شده است. این نرم افزار با الگوریتم بسیار خوب خود تمام تغییراتی که تروجان ها در رجیستری و فایل های سیستم اعمال می کنند و آنتی ویروس ها این مورد را در اسکن نادیده می گیرند مورد تعمیر نیز قرار می دهد و بعد از پاک شدن یا غیر فعال شدن تروجان مشکلی برای سیستم شما پدید نمی آید.
لازم به ذکر است این نرم افزار حذف تروجان تنها با تروجان ها مقابله نمی کند بلکه قادر است با Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms و سایر بد افزار های مخرب نیز مقابله کرده و امنیت خوبی را برای رایانه شما به ارمغان آورد. همانطور که می دانید برخی از بد افزار ها خود را در قالب یک افزودنی به مرورگر نصب می کنند تا بتوانند بلافاصله اطلاعات شخصی شما را برای هکر ارسال کنند؛ این نرم افزار این موارد را شناسایی کرده و آنها را از بین برده و با تنظیم دوباره مرورگر یک وبگردی امن را به شما هدیه می دهد. شما عزیزان هم اینک می توانید آخرین ویرایش این نرم افزار را که بر روی اکثر نسخه های ویندوز قابل نصب است را از وب سایت دانلود رایگان دریافت و از آن لذت ببرید. 

 

قابلیت ها و ویژگی های اصلی نرم افزار حذف تروجان

 • شناسایی تروجان ها بر روی سیستم و حذف یا غیر فعال کردن آنها
 • شناسایی تغییرات تروجان ها بر روی رجیستری و فایل های سیستم و تعمیر آنها
 • شناسایی و مقابله با Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms و سایر بد افزار های مخرب
 • شناسایی افزودنه های مخرب بر روی مرورگر ها و از بین بردن آنها و تنظیم محدد مرورگر
 • افزایش ضریب امنیت، سرعت و عملکرد سیستم عامل 

برای دانلود بالای لینک زیر کلیک کنید: 

GridinSoft-Trojan-Killer-2.1.3.1 

 

 

 

 

 

 

منبع: دانلود رایگان


برچسب : ,
درباره : نرم افزار امنیتی,
تعداد بازديد : 936
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 596 نفر مجموع امتياز : 1763:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

بازی فوتبال پس 2013 تحول فوتبال - Pro Evolution Soccer 2013 PC Game

 

سرانجام پس از مدت های انتظار کمپانی قدرتمند و قدیمی کونامی نسخه نهایی بازی Pro Evolution Soccer 2013 یا همان PES13 را برای فروش روانه بازار کرده، که هم اکنون سایت |:.هژیر.:| نسخه کامل دانلود PES 2013 را با کرکی معتبر و بدون هیچ مشکلی در بازی برای دانلود قرار داده است. شاهد تحولات بیشماری در 3 نسخه آخر سری بازی های PES13 بوده ایم. در این نسخه به کنترل و مدیریت توپ بیشتر توجه شده است طوری که پلیر میتواند شتاب و جهت و ارتقا توپ را خود کنترل کند، کونامی این قابلیت را Full Manual Shooting and Full Manual Passing نامیده است.
سبک بازی PES 2013 تغییر کرده است و بازی واقعی تر شده است. موتور هوشمند بازی PES 2013 میتواند به شما در انجام یک بازی رویایی کمک کند. هنگامی که صاحب توپ هستید شاهد حمایت بیشمار هم تیمی ها خواهید بود. تکنیک های بیشتری اضافه شده که شما قبل بازی میتوانید آن ها را بر روی گیم پد خود تنظیم کرده و با زدن کلید R2 سرعت دریبلینگ را افزایش یا کاهش دهید. لازم به ذکر است که گرافیک بازی نسبت به نسخه قبلی تغییر بسزایی نداشته ولی آناتومی صورت بازیکنان واقعی تر شده و استادیوم های ورزشی و سبک بازی کردن به حالت واقعی بسیار شبیه است طوری که میتواند واقعی بودن بازی را حس کنید.
کمپانی کونامی در نسخه PES13 تمامی حرکات و تکنیک ها و حالت های بازیکان معروف همانند کریس رونالدو، اینیستا، مسی و . . . که بالای 50 نفر هستند را بصورت کاملا واقعی در بازی گنجانده است تا بتواند یک بازی واقعی را برای شما به ارمغان بیاورد. در این نسخه تمامی تیم های معروف جهان از قبلی باشگاهی و کشوری جمع آوری شده اند همچنین توپ، کفش، خالکوبی، مدل مو و حالت های مختلف پوشش لباس به بازی اضافه شده است. ویژگی های بازی PES13 بیشتر از آن چیزی است که بتوانیم تک تک آن ها را برای شما توصیف کنیم، بدون شک این نسخه بار دیگر میتواند بر رقیب اصلی خود یعنی FIFA غلبه کند و بار دیگر بهترین بازی ورزشی انتخاب گردد. گروه دانلود رایگان پیشنهاد میکند به هیچ وجه بازی کامپیوتر Pro Evolution Soccer 2013 را از دست ندهید.  

 

سیستم مورد نیاز جهت اجرای بازی

 • ویندوز: Windows XP SP3, Vista SP2, 7
 • رم: حداقل 1GB و پیشنهادی 2GB
 • پردازنده: حداقل Intel Pentium IV processor 2.4 GHz و پیشنهادی Intel Core2 Duo 2.0 GHz
 • گرافیک: حداقل Video Card NVIDIA GeForce 6600 یا ATI Radeon x1300 با قابلیت Pixel / Vertex Shader 3.0 و VRAM 128MB
 • گرافیک پیشنهادی: NVidia GeForce 7900 یا ATI Radeon HD2600 با قابلیت Pixel / Vertex Shader 3.0 و VRAM 512MB
 • رزولیشن: 800x600 و پیشنهادی 1280x720
 • آداپتور گرافیکی: DirectX 9c
 • فضای هارد: حدود 8GB

 توجه:
- برای دانلود حتما از
نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنید.
- شما باید تمامی لینک های لیست شده زیر را دانلود کرده و در یک پوشه قرار دهید و سپس فایل Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game-www.fdl.ir.part01.exe را اجرا کرده و بر روی دکمه Extract کلیک کنید.
- نحوه کرک و نصب بازی در فایل Readme همراه فایل دانلود شده توضیح داده شده است.  

 

برای دانلود بالای لینک های زیر کلیک کنید: 

 

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game   

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game  

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game  

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game  

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game 


Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game  

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game  

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game  

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game   

Pro-Evolution-Soccer-2013-PC-Game
 

 

 

رمز عبور: www.fdl.ir

 

 

 

منبع: سایت دانلود رایگان


برچسب : ,
درباره : سایر اشعار,
تعداد بازديد : 1947
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 696 نفر مجموع امتياز : 2045:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

بتخانه

به هر جا ماهرو یان بر دل من خانه می سازد
میان کعبــه این بازیـگران بتـــــخانه می سازد
تمام عمـر بودم زاهــــد و ترس از گناه کردم

کنون چشمش مرا با سا غر و پیـمانه می سازد

اگر عاشـــــق نمیبود جلوه ء معشوق بیجا بود

نمود گرد روی شمــــــع را پر وانه می سازد
اگر زلف پریشان یـــک صبا سوی چمن آیی
چکاوک با سر مژگان به زلفت شانه می سازد
هر آنکو دلببندد ترس دیارش به دنبال است
(ظفر) را دیدن تو ؛ بی سرو سا مانه میسازد


برچسب : ,
درباره : سایر اشعار,
تعداد بازديد : 952
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 557 نفر مجموع امتياز : 1682:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

  دانلود فلم Bloodrayne The Third Reich 

 

ژانر : اکشن, تخیلی, ماجراجویانه

کیفیت : DVDRip – عالی

فرمت : avi

حجم : ۶۰۰ MB

امتیاز : ۵٫۶/۱۰

تاریخ انتشار : ۲۰۱۱

کارگردان : Uwe Boll

بازیگران : Clint Howard, Natassia Malthe and Michael Parà

Story: Rayne fights against the Nazis in Europe during World War II, encountering Ekart Brand, a Nazi leader whose target is to inject Adolf Hitler with Rayne’s blood in an attempt to transform him into a dhampir and attain immortality. 

 

 

برای دانلود بالای لینک زیر کلیک کنید: 

Bloodrayne-the-third-reich-2010-avi 

 

 

 

 

منبع: آریاموفیز


برچسب : ,
درباره : فلم های ایرانی,
تعداد بازديد : 1967
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 577 نفر مجموع امتياز : 1751:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 مهر 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

 دانلود فلم شکارچی شنبه

 

نام فلم : شکارچی شنبه
ژانر :  اجتماعی
کارگردان :پرویز شیخ طادی
بازیگران : علی نصیریان، امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان و مهدی فقیه و …
مدت : ۹۰ دقیقه
سال تولید : ۱۳۸۸
کیفیت : متوسط
فرمت :  wmv
حجم :  ۳۵۰mb
لینک دانلود : مستقیم – Direct
 


خلاصه داستان : داستان زنی یهودی است که پس از مرگ همسرش، با یک مرد مسیحی ازدواج کرده و کودک هشت ساله خود را در پی اقدامات حقوقی و اصرار پدربزرگش برای مدت کوتاهی به وی می‌سپارد. 

 

 برای دانلود بالای لینک زیر کلیک کنید :

shekarchie_shanbe.wmv 

 

 

 

 

منبع: آریاموفیز


برچسب : ,
درباره : فلم های ایرانی,
تعداد بازديد : 1597
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 642 نفر مجموع امتياز : 1872:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 شهريور 1391 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : مجتبی کامبیز باباخانی

 دانلود نرم افزار آرایش صورت و زیبایی صورت -  Beauty Guide 1.5.1

روتوش تصاویر از کارهایی است که گرافیست های حرفه ای و در نرم افزار هایی همچون فتوشاپ قادر به انجام آن هستند؛ امروز در وب سایت هژیر قصد داریم شما را با نرم افزاری آشنا کنیم که به راحتی شما را قادر خواهد ساخت بدون داشتن علم چندانی از روتوش تصاویر، عکس های خود را به راحتی روتوش کنید. این نرم افزار فوق العاده جالب و قدرتمند Beauty Guide 1.5.1 نام دارد و همانطور که از نامش بر می آید راهنمایی برای زیبایی است و به شما اجازه می دهد تا عکس های خود را روتوش و آرایش کنید و نواقصی که عکس را بد جلوه می دهند را تصحیح کنید یا از بین ببرید.
شما با این نرم افزار آرایش صورت ساده و در عین حال با امکانات بالا قادر خواهید بود عکس های خود را به صورتی تغییر دهید که با عکس اصلی تفاوت هایی اساسی داشته باشد؛ از ابزار هایی که برای اعمال این تغییرات در نظر گرفته شده است می توان از ابزار های اضافه کردن رژ لب، اضافه کردن سایه چشم، اضافه کردن خط پلک ها، تغییر رنگ چشم، از بین بردن چین و چروک صورت، کاهش پف کردگی زیر چشم، از بین بردن تورم یا سیاهی زیر پلک، از بین بردن لکه های روی صورت، سفید کردن دندان ها و بسیاری دیگر اشاره نمود که نرم افزار آرایش چهره را به نرم افزاری محبوب و پرکاربرد تبدیل کرده است. 

 

قابلیت و امکانات آرایشی موجود در نرم افزار

 • ابزار مخصوص اضافه کردن رژ لب
 • ابزار اضافه کردن سایه ی چشم و کار بر روی ابرو
 • ابزار اضافه کردن خط پلک ها برای نمایان تر شدن پلک ها
 • ابزار ویژه برای تغییر رنگ چشم ها
 • ابزار روتوش سریع برای از بین بردن لک ها و چین و چروک صورت
 • ابزار سفید کردن دندان ها 

 

برای دانلود بالای لینک زیر کلیک کنید: 

Beauty-Guide-1.5.1 

 

برای دانلود نسخه پورتیبل (Portable)  بالای لینک زیر کلیک کنید: 

Beauty-Guide-1.5.1-Portable 

 

 

 

 

منبع: www.freedownload.ir 


برچسب : ,
درباره : [PostCategoryTitle],
تعداد بازديد : 995
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 595 نفر مجموع امتياز : 1790:: موضوعات مرتبط: [CategoryPostsTitle]
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 شهريور 1391 | نظرات (0)
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15 صفحه بعدتبلیغات متنی شما در اینجا فقط در بدل 100 افغانی فی ماه
امارگیر سایت